Geen producten (0)
Algemene voorwaarden
 
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van dazzlingypsyqueen.com gevestigd te Den Haag en ingeschreven onder de naam Fancy Buddha en inschrijvingsnummer 64755967 bij de  Kamer van Koophandel te Den Haag.
  
Artikel 1. Definities
 
1.1 Dazzlingypsyqueen.com is een online winkel met diverse (kado)artikelen, waaronder luxe tassen, sieraden en modeaccessoires en woondecoraties welke via  
Dazzlingypsyqueen.com. bezocht kan worden.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
 
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.dazzlingypsyqueen.com,  
zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken,  
blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dazzlingypsyqueen.com worden bedongen, worden evenzeer  
bedongen ten behoeve van door Dazzlingypsyqueen.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 3. Overeenkomsten
 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Dazzlingypsyqueen.com. Dazzlingypsyqueen.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
 
Artikel 4. Prijzen
 
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 Dazzlingypsyqueen.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 5. Betalingen
 
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)
voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten,
vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:
a) Voor het online betalen brengt Dazzlingypsyqueen.com geen extra kosten in rekening (behalve bij betaling via PayPal, de kosten hiervoor staan vermeld bij de optie "PayPal")
b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Postbank, Fortis, Rabobank of ABN AMRO kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw  
bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor  
de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met  
betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voorzover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met  Dazzlingypsyqueen.com
5.3 De klant geeft Dazzlingypsyqueen.com toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Dazzlingypsyqueen.com .
5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd  
het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Dazzlingypsyqueen.com de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan.  
 
Artikel 6. Levering
 
6.1 Dazzlingypsyqueen.com streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Dazzlingypsyqueen.com kan worden toegerekend.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk  
zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Dazzlingypsyqueen.com zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er
reeds is betaald.
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en)  
aan Dazzlingypsyqueen.com verschuldigd is, heeft voldaan.
 
Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen
 
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dit geruild of  
geretourneerd worden.
De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden.
 
8.1 Artikelen, die u via Dazzlingypsyqueen.com heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
Deze artikelen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via mail: Via email kunt u aangeven welke  
artikelen u wenst te retourneren en voor welke artikelen u een andere maat of kleur wenst te ontvangen. Hierna ontvangt u via email het retouradres en gegevens omtrent de retour.
De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.  
De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons  
geretourneerd zijn.
8.2 Dazzlingypsyqueen.com accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven,  
gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te  
worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.
Bij annulering, retouren, ruiling worden altijd de door ons feitelijk gemaakte verzendkosten kosten (€6,75 of het bedrag dat daadwerkelijk betaald is voor de zending) in mindering gebracht op de vergoeding. zie artikel 4.
 
Van retourzending uitgesloten:
 
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard  
niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.  
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.  
* Kranten en tijdschriften.  
 
Artikel 9. Annulering van uw bestelling
 
9.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, worden geannuleerd. Dit kunt u doen door een email  
te sturen naar Dazzlingypsyqueen.com.  
Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Dazzlingypsyqueen.com het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.
9.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen  
(annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan,  
gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Lid 8.2 zijn hiervoor van toepassing.
9.3 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met contact.patricia@gmail.com. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en  (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet  
aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
9.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk  
binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Dazzlingypsyqueen.com plaats.
 
Artikel 10. Bestellingen/communicatie
 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander  
communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Dazzlingypsyqueen.com, dan wel tussen Dazzlingypsyqueen.com en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Dazzlingypsyqueen.com, is Dazzlingypsyqueen.com niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dazzlingypsyqueen.com.
 
Artikel 11. Overmacht
 
Dazzlingypsyqueen.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Dazzlingypsyqueen.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is  
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
- zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,  
- zullen Dazzlingypsyqueen.com en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen,  
waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.  
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Eventuele kortingsbonnen kunnen niet in combinatie gebruikt worden en zijn derhalve alleen per stuk te verzilveren.
Kado's en gifts met een bepaalde waarde moeten bij ruiling geretourneerd worden anders wordt de waarde van de gift in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.
 
Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.
 
Email: info@dazzlinggypsyqueen.com
Web http://www.dazzlingypsyqueen.com
KvK Den Haag 64755967
 
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Dazzlingypsyqueen.com